The Long Dark 5.4.0.51563

The Long Dark 5.4.0.51563

Hinterland Studio Inc. – Shareware – Windows
The Long Dark is a thoughtful, exploration-survival experience that challenges solo players to think for themselves as they explore an expansive frozen wilderness in the aftermath of a geomagnetic disaster. The game takes place in the frigid Canadian wilderness where the player assumes the role of a crash-landed pilot struggling to survive after a global disaster.

Tổng quan

The Long Dark là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Hinterland Studio Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của The Long Dark là 5.4.0.51563, phát hành vào ngày 15/11/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 01/10/2014.

The Long Dark đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

The Long Dark Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho The Long Dark!

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có The Long Dark cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản